Sơ đồ - bảng giá Làng Châu Âu 2

28/08/2019

Khởi công vào tháng 6 năm 2013, tình trạng hiện tại đã hoàn thiện và mức giá là từ 8 tỷ/lô trở lên.

Chi tiết

Sơ đồ - bảng giá Hòa Xuân giai đoạn 1A

28/08/2019

Khởi công vào năm 2007, tình trạng hiện nay đã hoàn thiện với mức giá hiện tại khoảng 4,5 tỷ/lô.

Chi tiết

Sơ đồ - bảng giá Hòa Xuân giai đoạn 1B (Đảo Vip)

28/08/2019

Khởi công vào tháng 4 năm 2016,tình trạng đã hoàn thiện.Hiện tại mức giá khoảng 4 tỷ/lô.

Chi tiết

Sơ đồ - bảng giá KĐT Võ Chí Công

28/08/2019

Khởi công vào tháng 8 năm 2017, tình trạng hiện nay đã hoàn thiện và mức giá hiện tại la 3,1 tỷ/lô .

Chi tiết

Sơ đồ - bảng giá khu đô thị Nguyễn Tri Phương

28/08/2019

Khởi công vào tháng 12 năm 2013,tình trạng đã hoàn thiện .Mức giá hiện tại khoảng 3,7 tỷ/lô.

Chi tiết

Trang Chủ

Sàn KNL

Ký Gửi

Gọi Ngay